Algemene voorwaarden Summer Kids Camp

1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen:”Algemene Voorwaarden”, wordt verstaan onder:
1.2 ”Deelnemer”: de natuurlijke persoon die ingevolge de overeenkomst tussen Kindercoach Assen en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van Kindercoach Assen.
1.3 ”Aanmeldingsformulier”: Het formulier dat u invult en ondertekent voor of tijdens het intakegesprek.
1.4 ”Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met De “Kindercoach Assen” aangaat.
1.5 ”Overeenkomst”: een overeenkomst tussen Kindercoach Assen en opdrachtgever ter zake van een of meer door Kindercoach Assen ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.
1.6 ”Deelnamesom” de totale som van de door Kindercoach Assen– ter zake een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst – te verlenen diensten.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing op het Summer Kids Camp.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door Kindercoach Assen uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Kindercoach Assen daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
2.4 In geval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.
2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van Kindercoach Assen zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand, nadat het intakeformulier is ondertekend.

4. Betaling
4.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na het ondertekenen van het intakeformulier van Kindercoach Assen.
4.2 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.
4.3 Bij niet tijdige betaling behoudt Kindercoach Assen zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren en is Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in Artikel 8 lid 2 van de Algemene Voorwaarden aansprakelijk voor de annuleringskosten.

5. Instructies en gedragsregels
5.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Kindercoach Assen ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Kindercoach Assen nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.
5.2 Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door Kindercoach Assen in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Kindercoach Assen van (voortzetting van) het Summer Kids Camp worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer.

6. Aansprakelijkheid van Kindercoach Assen
6.1 Alle persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de Deelnemer. Kindercoach Assen behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Kindercoach Assen ; geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle)zaken en ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van het Summer Kids Camp , als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.
6.2 Kindercoach Assen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door de Kindercoach Assen bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
6.3 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van Kindercoach Assen uitgesloten. Eventuele aansprakelijkheid ligt bij de camping en bij de organisatoren van de activiteiten. Deelnemers dienen zelf een reisverzekering met ongevallendekking af te sluiten.

7. Aansprakelijkheid Opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor de Kindercoach Assen en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen – van Deelnemer.
7.2 Opdrachtgever zal Kindercoach Assen vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

8. Overmacht/Wijziging/Annulering Summer Kids Camp
8.1 Indien Kindercoach Assen door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Kindercoach Assen gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever is gehouden.
8.2 Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan het Summer Kids Camp. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 8 deelnemers.
8.3 Indien wij moeten annuleren vanwege de overheidsmaatregelen als gevolg van het Coronavirus (COVID-19), verplaatsen wij het kamp.
8.4 Indien u er zelf voor kiest uw kind uit te schrijven, geldt het volgende:
Bij annulering tot 6 weken voor de start van kamp wordt er €200,00 in rekening gebracht. Bij annulering van 6 tot 3 weken voor de start van kamp wordt €250,00 in rekening gebracht. Bij annulering in de laatste 3 weken voor kamp zal het volledige kampgeld van €295,00 in rekening worden gebracht. Tenzij wij een vervanger kunnen vinden, dan wordt het hele bedrag teruggestort.
8.5 Annuleren kan alleen schriftelijk of via een e-mail naar info@kindercoachassen.nl
8.6 In geval van ziekte of overlijden (van familie) van de kampleiding wordt het kamp verplaatst of wordt het volledige bedrag teruggestort.
8.7 Restitutie van (een deel van) de deelnemingsvergoeding bij het afbreken van het Summer Kids Camp is niet mogelijk.

9. Extra bepalingen
9.1 Gevonden voorwerpen worden na afloop van het kamp nog drie dagen door Kindercoach Assen bewaard.
9.2 Kindercoach Assen heeft het recht om foto’s gemaakt tijdens de zomerkampen op haar website of in haar mediauitingen te gebruiken. Indien u niet wilt dat uw kind wordt gefotografeerd of dat foto’s van uw kind worden gepubliceerd dient u dit op het intakeformulier aan te geven.

1.Toepasselijk recht en geschillen
10.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.